Servicevillkor

Servicevillkor

Datum: 2022-02-08

Dessa villkor gäller för värdepappersinstitut (VP-institut) som anlitar BQ Broker för förmedling och matchning av köp- och säljintressen (nedan benämnt "order").

Motparter i avslut är två VP-institut, alternativt ett och samma VP-institut för avslut som görs inbördes. BQ Broker agerar aldrig själv motpart i några avslut.

VP-institut som lägger order måste själv kunna avveckla affären med sin motpart.

Friskrivning

Orderhantering och matchningar sker på ”best effort” basis. beQuoted tar inget ekonomiskt ansvar för fel i order, avslut eller avveckling, utebliven order, avslut eller avveckling, eller något annat fel i informationen. Inte ens om felet orsakats av beQuoted.

beQuoted inklusive dess personal och konsulter kan äga värdepapper som handlas liksom värdepapper utgivna av emittenter som förekommer i beQuoteds tjänsteutbud.

Öppenhet

BQ Broker tillämpar öppenhet avseende order och avslut. BQ Broker förhåller sig därför rätten att utan sekretess vidareförmedla sådana uppgifter.

Avslut

Om två (eller flera) order kan matchas till ett avslut informeras både köpande VP-institut och säljande VP-institut om affären.

Avslutsinformationen innehåller:

 • Instrumentet.
 • Köpande VP-institut.
 • Säljande VP-institut.
 • Antalet (alternativt nominella beloppet).
 • Priset (alternativt procentsatsen).

Avslutsinformationen påverkar kurslistan och uppdateras av BQ Broker.

Inbördes avslut

VP-institut som gjort affär inbördes ska omedelbart anmäla detta till BQ Broker. Meddelandet ska innehålla samma information som framgår under rubriken "Avslut".

Makulering av avslut

VP-institut som inte kan eller vill genomföra sin del av transaktionen ska omgående meddela detta till BQ Broker.

Ett avslut makuleras om affären av något skäl ej kan genomföras alternativt om motparterna kommit överens om detta. Makulering skall ske före kl 17.45 samma dag som avslutet (vid halvdagar före kl 13.15). Om detta ej kan ske, får avslutet inte makuleras. Ett nytt avslut kan dock registreras dagen efter som går åt motsatta hållet.

Underliggande order återförs i orderboken, förutsatt att ordern fortfarande är giltig och inte var felaktig.

All avveckling av avslut vilar helt och fullt på VP-instituten som lägger order.

Order

Order tas emot via spårbara mejl enligt BQ Brokers anvisning.

En order avser:

 • ett instrument.
 • om det är en köp- eller säljorder.
 • ett antal (alternativt ett nominellt belopp).
 • ett pris (alternativt en procentsats).
 • giltighetstid (dagsorder är standard om någon giltighetstid inte uppges, max giltighetstid är 8 kalenderdagar måndag-måndag, tisdag-tisdag etc).
 • villkor.

Flera order kan läggas samtidigt, även i samma instrument.

Order påverkar kurslistan och uppdateras av BQ Broker.

Småorder

BQ Broker är ej skyldig att (men får) ta emot småorder (ordervolym < handelspost). Småorder påverkar inte den redovisade köp/sälj-spreaden.

Tick-size

Pris (ex. aktier) Tick-size
0 - 0,99 0,01
1 - 9,95 0,05
10 - 24,90 0,10
25 - 49,75 0,25
50 - 99,50 0,50
100 - 499 1,00
500 - 4995 5,00
5000 - 50,00
Procentsats (ex. obligationer) Tick-size
0 - 2 decimaler

Ändring eller annullering av order

VP-institut kan ändra eller annullera lagda order.

En order som ändras behandlas som en ny order.

Annullering kan enbart ske av ej utförd del av order.

Turordning

Följande turordningsprinciper eftersträvas (med garanteras ej):

 • Bättre pris går före sämre, d.v.s. part med högsta köpkurs får köpa först liksom part med lägsta säljkurs får sälja först.
 • Vid samma pris är turordningen som utgångspunkt baserad på tidpunkten när ordern blev registrerad av BQ Broker.
 • Undantag i fallande ordning:
  • Inbördes affärer.
  • Order från fullmaktsinvesterare.
  • Order som läggs enligt BQ Brokers anvisning.
  • VP-institut som skrivit på BQ Brokers servicevillkor.
  • Order utan limit jämfört med order med limit.
  • Order som kan matchas helt jämfört med order som bara kan matchas delvis (för att undvika delorder).

Reklamationer och klagomål

Om du är missnöjd med BQ Brokers service kan du alltid vända dig till compliance-ansvarig hos BQ Broker Dennis Bircan, e-post [email protected]. Om du fortfarande är missnöjd efter sådan kontakt, och du har ett krav på ekonomisk ersättning eller rättelse, kan du föra ärendet vidare till Alpcots klagomålsansvarige. Du har även möjlighet att direkt göra en skriftlig klagomålsanmälan.

Ditt klagomål ska framställas skriftligen. Ange tidpunkter och händelseförlopp så utförligt du kan. Bifoga också de underlag du har i form av korrespondens etc. Detta för att säkerställa att all fakta och bakgrunden till klagomålet kommer med i reklamationen. Klagomålsansvarig är Björn Bringes på Alpcot. Klagomål skickas med e-post till [email protected].